Aurskog Sparebank oppnår et resultat etter skatt på 125,4 millioner mot 109,3 millioner i 2020. På tross av betydelige engangskostnader oppnår banken det beste kronemessige årsresultatet noensinne. Banken har hatt en solid vekst i 2021 med nær 2 milliarder i økt forretningskapital, noe som øker bankens inntektsgrunnlag. Banken oppnår en utlånsvekst på 16,3 % og en innskuddsvekst på 13,6 % siste år. Bankens egenkapitalavkastning ble 9,3 % mot 8,8 % i 2020.

Regnskapet viser at banken øker kjerneinntektene med 14 % i 2021. Dette er resultatet av god vekst, økt rentenetto og økte provisjonsinntekter. 

Aurskog Sparebank har over flere år vært en kostnadseffektiv bank. Banken har en økning i driftskostnader for 2021, hovedsakelig som følge av engangskostnader ved bytte av kjernebankleverandør. For 2021 var bankens kostnadsprosent på 37,6 % mot 39,4 % i 2020, beregnet uten de nevnte engangskostnadene. Banken har ved årsslutt bokført i alt 17,9 millioner i kostnader knyttet til prosjektet med å skrifte kjernebankleverandør, hvorav hele 17,0 millioner ble bokført i 2021. Med det er de samlede foreløpig beregnede direkte kostnadene i prosjektet resultatført. Prosjektet er ventet å gi betydelig lavere IT-kostnader etter konvertering, som er planlagt gjennomført i 2023.

Kvaliteten i bankens utlån vurderes som stabilt god. Koronapandemien har ikke ført til økt mislighold eller individuelle tap. Tvert imot er misligholdet fremdeles på et historisk lavt nivå. 

Aurskog Sparebank har god soliditet og likviditet. Bankens kapitalnivåer øker siste kvartal med innregning av årets resultat, men faller sammenliknet med forrige årsskifte som følge av økt vekst på gode kunder. Ren kjernekapitaldekning var 16,5 % ved utgangen av året mot 18,3 % i 2020. Banken har god margin til alle myndighetskrav. 

Samtidig med fremleggelse av foreløpig årsresultat innstiller styret på å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på 200 millioner kroner. Emisjonen er fullgarantert. Dette gjøres for å sikre banken mulighet for videre lønnsom vekst og utvikling samt styrke bankens buffer med tanke på myndighetenes skjerpede kapitalkrav. Det vises til egen børsmelding.  
For øvrig vises det til kvartalsrapport og bankens årsrapport for 2021

Kontaktpersoner: 
Administrerende banksjef Evy Ann Hagen, telefon 906 74 709 eller
assisterende banksjef Andreas H. Glende, telefon 481 16 695.