Den overordnede ambisjonen til Aurskog Sparebank er å være en fremoverlent sparringspartner og positiv bidragsyter til kundenes omstilling og grønne investeringer. Dette skal vi oppnå gjennom å kontinuerlig stille krav til oss selv, så vel som til kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Ansvarlig kredittgivning, grønne produkter og ansvarlig kapitalforvaltning er områder hvor banken har størst påvirkningsmulighet på klima- og miljømessige forhold ved å stille krav og styre kapital i en bærekraftig retning. 

Banken har vedtatt en egen bærekraftstrategi med fokusområder for egen organisasjon, produkter og tjenester samt samfunnsengasjement. Banken har signert FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Andre prinsipper og initiativer banken støtter er «Veikart for grønn konkurransekraft», Kvinner i Finans Charter og Grønnvaskingsplakaten. Banken leverer årlig en egen bærekraftsrapport hvor status for bankens bærekraftsarbeid beskrives. I tillegg er rapportering i henhold til TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) tatt inn i rapporten.

For at Aurskog Sparebank skal få utstede grønne obligasjoner, er lånene til banken nødt til å bli kvalitetssikret. Rammeverket skal sikre at bruk av obligasjonsmidler i Aurskog Sparebank utelukkende går til finansiering av energieffektive og grønne boliger. Rammeverket styres etter metoden «Use of Proceeds» og bygninger er den kategorien som er inkludert. 

DNB Markets har vært rådgiver i utviklingen av rammeverket og CICERO Shades of Green har gjennomført en uavhengig vurdering av rammeverket. CICERO har vurdert bankens rammeverk til «CICERO light green» og vurdert styringen av rammeverket til «Good». Dokumentene er publisert på bankens nettside under investor relations. 

Aurskog Sparebank grønt obligasjonsrammeverk
CICERO Second Opinion 

Kontaktpersoner:
Administrerende banksjef Evy Ann Hagen, telefon 906 74 709 eller
assisterende banksjef Andreas H. Glende, telefon 481 16 695.