Aurskog Sparebank oppnår et resultat før skatt på 25,3 mill mot 23,6 mill i fjor. Resultatet etter skatt endte på 18,7 mill mot 17,4 mill  i fjor. Etter skatt har banken en egenkapitalavkastning på 9,1 % målt siste 12 måneder.

Banken øker renteinntektene med 2,0 mill, først og fremst grunnet en utlånsvekst på 9,9 % siste 12 mnd. Øvrige driftsinntekter øker med 1,4 mill, godt hjulpet av økte inntekter fra verdipapirmarkedet. Banken har fortsatt en moderat kostnadsvekst. Kostnadsprosent siste 12 måneder er på 42,7 % (kostnader/inntekter).

Brutto misligholdte – og tapsutsatte lån ligger nå på et lavt nivå og utgjør 0,4 % av brutto utlånsportefølje. Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har ved kvartalsskiftet utgiftsført tap på 1,2 mill.

Bankens samlede utlån utgjør ved kvartalsskiftet 11,0 milliarder (+9,9 %) inklusive lån formidlet til Eika Boligkreditt. Innskudd fra kunder utgjør på 6,6 milliarder ( + 9,0 %).
Bankens samlede forretningskapital har økte 1,2 milliarder siste 12 måneder og utgjør nå 12,6 milliarder. 

Banken framstår som solid med en samlet kapitaldekning på 19,4 % og en ren kjernekapitaldekning på 15,9 %.

Aurskog Sparebank vokser og har tatt en solid posisjon i Romeriksmarkedet. Dette er et marked i vekst med en rekke positive nøkkelfaktorer. På Romerike er det et voksende boligmarked, lav arbeidsledighet og investeringsvilje i næringslivet , noe som gjør regionen attraktiv. 11. juni åpner banken nytt kontor på Sørumsand for i enda større grad ta del i den positive utviklingen i området.

Delårsrapporten i sin helhet kan du lese her