Aurskog Sparebank oppnår et resultat før skatt på 64,8 mill mot 59,4 mill i fjor.
Resultatet etter skatt endte på 50,8 mill mot 48,2 mill i fjor.
Etter skatt gir dette en annualisert egenkapitalavkastning på 10,0%

Banken øker renteinntektene med 4,5 mill, først og fremst grunnet en utlånsvekst på 11,5% siste 12 mnd.
Øvrige driftsinntekter faller tilbake med 2,8 mill som følge av lavere inntekter fra verdipapirmarkedet.
Banken har fortsatt en meget gunstig kostnadsutvikling og samlede driftskostnader ligger 1,3 mill under fjoråret.
Kostnadsprosenten er nede på 40 % (kostnader/inntekter).

Brutto misligholdte – og tapsutsatte lån ligger nå på et lavt nivå og utgjør 0,4 % av brutto utlånsportefølje.
Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har ved halvårsskiftet utgiftsført tap på 2,8 mill.

Bankens samlede utlån utgjør ved halvårsskiftet 10,3 milliarder (+11,5 %) inklusive lån plassert i Eika Boligkreditt.
Innskudd fra kunder ender på 6,2 milliarder ( + 4,1 %).
Bankens samlede forretningskapital utgjør ved halvårsskiftet 11,8 milliarder.

Banken framstår som meget solid med en samlet kapitaldekning på 19,8 % og en ren kjernekapitaldekning på
16,1 %.

Aurskog Sparebank vokser og har tatt en solid posisjon i Romeriksmarkedet. Dette er et marked i vekst med en rekke positive nøkkelfaktorer.
På Romerike er det et voksende boligmarked, lav arbeidsledighet og investeringsvilje i næringslivet , noe som gjør regionen attraktiv.

Spørsmål til saken kan rettes til : Adm banksjef Odd Nordli – 975 63 063

Hele rapporten kan leses her.