Solid halvårsresultat 

Aurskog Sparebank oppnår et resultat før skatt på 77,5 mill mot 64,8 mill i fjor. Resultatet etter skatt endte på 61,1 mill mot 50,8 mill i fjor. Flere forhold bidrar positivt til resultatframgangen, inntektene øker, lav kostnadsvekst og  lave tap. 

Banken øker renteinntektene med 6,1 mill, først og fremst grunnet en utlånsvekst på 10,1 % siste 12 mnd. Øvrige driftsinntekter øker med 8,3 mill, godt hjulpet av økte utbytte- og verdipapirinntekter. Banken har fortsatt en moderat kostnadsvekst. Kostnadsprosent siste 12 måneder er på 40,9 % (kostnader/inntekter).

Etter skatt har banken en egenkapitalavkastning på 9,6 % målt siste 12 måneder. Banken oppfyller med dette eget mål på egenkapitalavkastning med god margin.

Brutto misligholdte– og tapsutsatte lån ligger fortsatt på et lavt nivå og utgjør 0,3 % av brutto utlånsportefølje. Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har ved halvårsskiftet utgiftsført tap på 2,6 mill.

Bankens samlede utlån utgjør ved kvartalsskiftet 11,3 milliarder (+10,1 %) inklusive lån formidlet til Eika Boligkreditt. Innskudd fra kunder utgjør 7,0 milliarder (+ 13,3 %). Bankens samlede forretningskapital har økt 1,4 milliarder siste 12 måneder og utgjør nå 13,2 milliarder. Banken er godt fornøyd med veksten og ligger noe over egne prognoser. Banken framstår som solid med en samlet kapitaldekning på 20,4 % og en ren kjernekapitaldekning på 15,4 %.

Halvårsrapporten i sin helhet kan du lese her.

Emisjon

Samtidig med framleggelse av halvårsresultatet har styret besluttet å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon på 100 mill kr, dette for å sikre videre vekst og utvikling. Emisjonen er fullgarantert. Det vises til egen børsmelding 14. august 2019.

Nytt avdelingskontor og ny adm. banksjef 

Aurskog Sparebank vokser og har tatt en solid posisjon i Romeriksmarkedet. Dette er et marked i vekst med en rekke positive nøkkelfaktorer. På Romerike er det et voksende boligmarked, lav arbeidsledighet og investeringsvilje i næringslivet, noe som gjør regionen attraktiv.

11. juni åpnet banken nytt kontor på Sørumsand for i enda større grad ta del i den positive utviklingen i området.

18. juni meldte banken at Evy Ann Hagen blir ny adm. banksjef fra 1. november. Hagen er advokat og kommer fra jobben som juridisk direktør i Finans Norge.