Aurskog Sparebank oppnår et resultat før skatt på 95,7 mill mot 83,8 mill i fjor. Resultatet etter skatt endte på 73,7 mill mot 66,4 mill  i fjor. Etter skatt gir dette en annualisert egenkapitalavkastning på 9,5 %.

Banken øker renteinntektene med 7,0 mill, først og fremst grunnet en utlånsvekst på 13,7 % siste 12 mnd. I forbindelse med VIPPS-fusjonen har banken inntektsført en realisert gevinst på 4,4 mill i ordinært resultat. Øvrige driftsinntekter faller tilbake med 4,5 mill  som følge av lavere inntekter fra verdipapirmarkedet. Banken har fortsatt en meget gunstig kostnadsutvikling og samlede driftskostnader ligger 1,0 mill under fjoråret. Kostnadsprosenten er nede på 42,3 % (kostnader/inntekter).

Brutto misligholdte – og tapsutsatte lån ligger nå på et lavt nivå og utgjør 0,4 % av brutto utlånsportefølje. Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har ved kvartalsskiftet utgiftsført tap på 3,3 mill.

Bankens samlede utlån utgjør ved kvartalsskiftet 10,6 milliarder (+13,7 %) inklusive lån plassert i Eika Boligkreditt. Innskudd fra kunder ender på 6,4 milliarder ( + 5,2 %). Bankens samlede forretningskapital ved kvartalsskiftet har for første gang passert 12 milliarder.

Banken framstår som solid med en samlet kapitaldekning på 19,7 % og en ren kjernekapitaldekning på 16,0 %.

Aurskog Sparebank vokser og har tatt en solid posisjon i Romeriksmarkedet. Dette er et marked i vekst med en rekke positive nøkkelfaktorer. På Romerike er det et  voksende boligmarked, lav arbeidsledighet og investeringsvilje i næringslivet , noe som gjør regionen attraktiv. 

Delårsrapporten kan leses i sin helhet her


Spørsmål til saken kan rettes til Adm. banksjef Odd Nordli.