Aurskog Sparebank oppnår et resultat før skatt på 114,9 mill mot 95,7 mill i fjor. Resultatet etter skatt endte på 88,8 mill mot 73,7 mill i fjor. Flere forhold bidrar positivt til resultatframgangen, inntektene øker, moderat kostnadsvekst og lave tap.

Banken øker renteinntektene med 12,9 mill noe som i stor grad kan tilskrives en sunn og ønsket utlånsvekst. Øvrige driftsinntekter øker med 8,1 mill, godt hjulpet av økte utbytte- og verdipapirinntekter. Banken har fortsatt en moderat kostnadsvekst. Kostnadsprosent siste 12 måneder er på 39,6 % (kostnader/inntekter).

Etter skatt har banken en egenkapitalavkastning på 9,7 % målt siste 12 måneder. Banken oppfyller med dette eget mål på egenkapitalavkastning med god margin.

Brutto misligholdte- og tapsutsatte lån ligger fortsatt på et lavt nivå og utgjør 0,3 % av brutto utlånsportefølje. Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har ved halvårsskiftet utgiftsført tap på 3,9 mill.

Bankens samlede utlån utgjør ved kvartalsskiftet 11,4 milliarder (+6,7 %) inklusive lån formidlet til Eika Boligkreditt. Innskudd fra kunder utgjør 6,8 milliarder (+ 6,6 %).
Bankens samlede forretningskapital har økt 0,9 milliarder siste 12 måneder og utgjør nå 13,0 milliarder. Banken er godt fornøyd med veksten.

Banken framstår som solid med en samlet kapitaldekning på 20,4 % og en ren kjernekapitaldekning på 15,7 %.

Banken har gjennomført en svært vellykket fortrinnsrettet emisjon på 100 mill kr med formell sluttføring 11. oktober, noe som vil styrke kapitaldekningen betydelig og sikrer videre vekst og utvikling. 711 investor tegnet i emisjonen med en overtegning på 121 % og 99,4 % av ustedte tegningsrettene ble benyttet. Antall eiere har økt til 807 og andel lokale eiere holder seg på et høyt nivå.

18. juni meldte banken at Evy Ann Hagen blir ny adm. banksjef fra 1. november. Hagen er advokat og kommer fra jobben som juridisk direktør i Finans Norge.

Delårsrapporten i sin helhet kan leses her.