Aurskog Sparebank oppnår et resultat etter skatt på 93,6 mill mot 83,9 mill i fjor. Dette gir en egenkapitalavkastning på 8,9 %

 

Banken øker renteinntektene med 9,7 mill, først og fremst grunnet en utlånsvekst på 10,1 % siste 12 mnd. I forbindelse med VIPPS-fusjonen har banken inntektsført en realisert gevinst på 4,4 mill i ordinært resultat. Øvrige driftsinntekter faller tilbake med 5,9 mill  som følge av lavere inntekter fra verdipapirmarkedet. Banken har fortsatt en meget gunstig kostnadsutvikling og samlede driftskostnader ligger 1,1 mill under 2017. Kostnadsprosenten er nede på 42,8 % (kostnader/inntekter) mot 44,9 % i 2017.

 

Brutto misligholdte – og tapsutsatte lån ligger nå på et lavt nivå og utgjør 0,5 % av brutto utlånsportefølje. Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har i 2018 utgiftsført tap på 5,4 mil mot 9,7 mill i 2017.

 

Bankens samlede utlån utgjør ved kvartalsskiftet 10,8 milliarder (+10,0 %) inklusive lån plassert i Eika Boligkreditt. Innskudd fra kunder ender på 6,3 milliarder ( + 4,0 %). Bankens samlede forretningskapital ved årsskiftet er 12,1 milliarder.

 

Banken framstår som solid med en samlet kapitaldekning på 20,2 % og en ren kjernekapitaldekning på 16,5 %.

 

Aurskog Sparebank vokser og har tatt en solid posisjon i Romeriksmarkedet. Dette er et marked i vekst med en rekke positive nøkkelfaktorer. På Romerike er det et voksende boligmarked, lav arbeidsledighet og investeringsvilje i næringslivet , noe som gjør regionen attraktiv.

 

Hele delårsrapporten kan du lese her