Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Aurskog Sparebank

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter §3-6 avholdes onsdag 15. mars kl 18.30 i Aurskog Sparebanks hovedkontor, Senterveien 15, 1930 Aurskog.

Egenkapitalbevis som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. Erverver av egenkapitalbevis har likevel stemmerett dersom det kan godtgjøres at ervervet er registrert i VPS.

Hver egenkapitalbevis gir én stemme.
Antall egenkapitalbevis i Aurskog Sparebank: 1.653.574.

Til behandling foreligger:
1.     Åpning
1.1   Valg av møteleder
1.2   Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
1.3   Valg av protokollfører

2.     Valg
2.1   Valg av 3 medlemmer til representantskapet for 2 år

Etter møtet vil bankanalytiker Tore Gløersen holde foredrag om egenkapitalbevis, og Adm. banksjef Odd Nordli vil orientere om aktuelle saker fra banken.

Enkel servering.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta på valgmøtet, eller la seg representere, bes vennligst sende møteseddel og/eller fullmakt til Aurskog Sparebank pr post, mail eller fax innen fredag 10. mars 2017 kl 15.30.

Postadresse: Aurskog Sparebank, Senterveien 15, 1930 Aurskog
E-post: firmapost@aurskog-sparebank.no
Fax: 63 85 44 41


Aurskog 12. februar 2017,
Jan H. Skøld
Styreleder