Det vises til Aurskog Sparebanks børsmeldinger vedrørende den vedtatte fortrinnsrettsemisjonen, herunder børsmeldingen om utsatt tegningsperiode datert 11. mars 2022.

 

Finanstilsynet godkjente bankens søknad om kapitalforhøyelse og utstedelse av fortrinnsretter 18. mars 2022 og prospektet i forbindelse med den offentlige fortrinnsrettsemisjonen i Aurskog Sparebank av 1.408.421 nye egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 142.  

 

Prospektet inneholder fullstendig informasjon om fortrinnsrettsemisjonen, herunder informasjon om banken, transaksjonen og risikofaktorer. Dokumentet vil
bli gjort tilgjengelig på tilretteleggerens og bankens hjemmesider; www.sb1markets.no innen tegningsperioden starter. Prospektet kan også fås i papirformat ved henvendelse til banken eller tilretteleggeren. 

Eiere av egenkapitalbevis i Aurskog Sparebank per utløpet av 25. februar 2022, slik dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) per utløpet av 1. mars 2022, vil motta ca. 0,43819 tegningsretter for hvert eksisterende egenkapitalbevis (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett).

Hver tegningsrett gir egenkapitalbeviseieren rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis.

Tegningsperioden starter onsdag 23. mars 2022 kl. 09.00 og avsluttes 6. april 2022 kl. 16.30. Handel i tegningsretter vil tilsvarende starte 23. mars 2022 kl. 09.00 og avsluttes 31. mars 2022 kl. 16.30. Alle tidspunkter er angitt i norsk tid. Emisjonen er garantert fulltegnet på nærmere vilkår.

Tegningsrettene vil være omsettelige og notert på Oslo Børs under tickeren AURGT i tegningsperioden. Tegningsretter som ikke er benyttet innen utløpet av tegningsperioden eller solgt innen 31. mars 2022 kl. 16:30, vil bli slettet og derved miste sin verdi. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. For ytterligere informasjon om vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vises det til Prospektet datert 21. mars 2022. 

 

Tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen:

  • Innen 23. mars 2022 Tegningsrettene vil bli registrert på den enkelte egenkapitalbeviseiers VPS-konto etter listen skrevet ut på registreringsdatoen
  • 23. mars 2022 Start tegningsperiode og notering/handel i tegningsretter kl. 09.00
  • 31. mars 2022 Avslutning notering/handel i tegningsretter kl. 16.30
  • 6. april 2022 Avslutning tegningsperiode kl. 16.30
  • 7. april 2022 Tildeling av nye egenkapitalbevis og distribusjon av tildelingsbrev
  • 11. april 2022 Betaling av de nye egenkapitalbevisene, ved automatisk belastning
  • Omkring 22. april 2022 Ny firmaattest foreligger. Levering og notering av de nye egenkapitalbevisene

SpareBank 1 Markets er engasjert som Tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver for banken.

 

Kontaktpersoner i Aurskog Sparebank

For spørsmål om emisjonen:
Evy Ann Hagen, Adm. banksjef, +47 90 67 47 09
Andreas Glende, Ass. banksjef, CFO, + 47 48 11 66 95

For spørsmål om kjøp av egenkapitalbevis og bruk av tegningsretter:
Tor-Einar Torre, leder sparing og investering, +47 920 11 662
Morten Dahl, investeringsrådgiver, +47 932 24 795