1. Hva er en emisjon?

En emisjon (kapitalforhøyelse) er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i banken. Dette gjøres ved at selskapet utsteder nye aksjer eller, slik tilfellet er for sparebanker, egenkapitalbevis til de som allerede eier aksjer/egenkapitalbevis i selskapet eller nye investorer mot en bestemt tegningskurs.

2. Hva er en tegningsrett?

En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer/egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris (tegningskursen) i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I fortrinnsrettsemisjonen i Aurskog Sparebank vil én (1) tegningsrett gi deg rett til å tegne og få tildelt ett (1) nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet.

3. Hva må jeg gjøre for å få en tegningsrett?

Alle som var egenkapitalbeviseiere i Aurskog Sparebank ved utgangen av 25. februar 2022 (slik dette fremkom av bankens register over egenkapitalbeviseiere i Euronext Securities Oslo ved utgangen av 1. mars 2022), ble automatisk tildelt tegningsretter. Tegningsrettene vil bli overført til din ESO-konto før tegningsperioden begynner.

4. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen?

Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden, 6. april 2022 kl. 16:30. Dersom du ikke har benyttet deg av dine tegningsretter innen utløpet av tegningsperioden eller solgt disse innen 31. mars 2022 kl. 16:30, vil de bortfalle og dermed miste sin verdi uten kompensasjon, samt at din eierandel i banken vil reduseres («vannes ut») ved at andre tegner seg for de egenkapitalbevisene du ellers kunne ha tegnet.

5. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?

Fra 23. mars 2022 til 31. mars 2022 kl. 16:30 vil tegningsrettene være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte SpareBank 1 Markets eller et annet verdipapirforetak.

6. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Tegningsperioden er fra og med 23. mars 2022 til 6. april 2022 klokken 16:30.

7. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn det mine tegningsretter tilsier?

Ja, du kan tegne flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter tilsier. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du eier ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter over Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne og bli tildelt ytterligere ett (1) egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 31. mars 2022 klokken 16:30, og merk at dette også er siste frist for å tegne nye egenkapitalbevis.

8. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene?

Ved å signere og innlevere tegningsblanketten, eller ved gjennomføring av tegning over internett, gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen, SpareBank 1 Markets en ugjenkallelig fullmakt til å belaste den angitte bankkonto. Den angitte bankkontoen vil bli belastet rundt 11. april 2022.

9. Kan jeg trekke tilbake tegningen etter at den er sendt inn?

Nei, tegningen er bindende og kan ikke trekkes tilbake.

For ytterligere informasjon, se Aurskog Sparebanks prospekt datert 21. mars 2022, tilgjengelig på Aurskog Sparebanks og SpareBank 1 Markets nettsider, www.aurskog-sparebank.no og www.sb1markets.no.