Aurskog Sparebank har god soliditet og likviditet. Det har gjort at vi har kommet oss godt gjennom den krevende perioden vi fremdeles er inne i. Bankens egenkapitalbevis, som er notert på Oslo Børs, har holdt seg godt gjennom perioden. Banken har ikke opplevd noen økning i mislighold som følge av koronasituasjonen i første halvår. Styret velger allikevel, av forsiktighetshensyn, å ta noe tapsavsetninger.

For første gang i historien har bankens dører vært stengt. I syv uker ble banken drevet mer eller mindre fra hjemmekontor. Alle ansatte var på jobb hele perioden og var tilgjengelige for kunder via telefon, e-post og kundemeldinger i nettbank/mobilbank. Vi ser at både kundene og vi som bank har blitt enda mer digitale etter disse ukene, og vi ser frem til å se hvordan dette vil påvirke oss videre. 

Myndighetenes raske reaksjon med tiltakspakker var avgjørende for at krisen ikke ble dypere enn den ble. Næringslivet i vår region har hatt nytte av kompensasjonsordningen og lånegarantiordningen, samt endrede permitteringsregler for arbeidstakere. Bankens næringsengasjementer knytter seg i stor grad til omsetning og drift av fast eiendom samt bygge- og anleggsvirksomhet. Vi er i liten grad eksponert mot blant annet varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet. Som følge av dette hadde få av våre kunder behov for ekstra låneopptak. Aurskog Sparebank har i første halvår formidlet tre lån med statsgaranti og benyttet en mindre del av vår tildelte ramme for slik finansiering. 

Vi forsikret tidlig både våre person- og næringskunder om at de kunne søke hjelp hos sin kundeansvarlige for god rådgivning og tiltak som eksempelvis avdragsutsettelser på lån. De første ukene opplevde vi mange bekymrede kunder og vi innvilget en rekke avdragsutsettelser. Etter at samfunnet gradvis gjenåpnet og flere kom tilbake til jobb avtok henvendelsene om avdragsfrihet, og lånesøknader til blant annet bolig, hytte, bil og båt økte i antall. Vi ser også en økning i kundenes sparing og investeringer i pengemarkedet. Det er svært positivt at folk igjen bruker penger og at aktiviteten i samfunnet er på vei tilbake mot en normalsituasjon.

Romerike har vært den regionen i Norge med størst vekst de siste årene, både i befolkning og arbeidsplassutvikling. Både nærheten til hovedstaden og Gardermoen gjør at Romerike er et pressområde for boliger og arbeidsplasser, næringsarealer og infrastruktur. Boligmarkedet i regionen har holdt seg stabilt gjennom første halvår, og det er god omsetning av boliger. 

Et av myndighetenes krisetiltak var bankers låneadgang i sentralbanken for såkalte F-lån. Av forsiktighetshensyn valgte Aurskog Sparebank å ta opp et slikt lån. Lånet hadde en løpetid på 3 måneder, og er nå fullt tilbakebetalt.

7. mai 2020 ble en historisk dag da Norges Bank satte ned styringsrenten til null. Som følge av endringene i styringsrenten og i pengemarkedsrentene fulgte banken opp med til sammen tre rentejusteringer i andre kvartal. 

Å sette riktig nivå på rentene, og riktig dato for rentenedsettelsene, var krevende i situasjonen vi sto oppe i. Som lokalbank kjenner vi et spesielt ansvar for lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en solid og god samarbeidspartner for våre person- og næringskunder, både i gode og utfordrende tider, det er en del av vårt samfunnsansvar. Mange kunder trengte ekstra støtte fra oss i denne perioden, og vi ønsket å strekke oss langt for å hjelpe kundene våre. Som følge av dette valgte vi å fremskynde datoen for renteendringen for boliglånskundene med flere uker.  

Medio mars sendte Finanstilsynet brev til finansforetakene om disponering av overskudd for 2019. Finanstilsynet forventet at foretakene revurderte overskuddsdisponeringen som følge av krisen og den økonomiske usikkerheten framover. Banken hadde allerede gjennomført  overskuddsdisponeringen da brevet kom, idet utbytte til egenkapitalbeviseierne på kroner 11 per bevis var utbetalt fredag 13. mars. Bankens styre mener at utbetalingen som ble foretatt var forsvarlig gitt bankens solide økonomiske stilling. 

I mai signerte Aurskog Sparebank FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet. Vi ble med det den andre banken i Eika Alliansen, og den 15. norske banken, som slutter seg til det globale nettverket for bærekraftig finans. Bærekraft har vært en del av vår kjernevirksomhet helt siden banken ble grunnlagt i 1846. Sparebankkulturen er å sikre økonomisk trygghet, utvikling og livskraftige lokalsamfunn. Aurskog Sparebank har bidratt til dette i snart 175 år og vil fremover bygge videre på de solide tradisjonene ved blant annet å gjennomføre miljøsertifisering. Bankens første bærekraftrapportering vil bli publisert i løpet av høsten. 

I januar arrangerte vi en meget vellykket temakveld om sikkerhet og svindel for lokalsamfunnet på Aurskog. Vi hadde planer om mange ulike kundearrangementer i løpet av våren, men disse er utsatt til situasjonen gjør det mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte. Vi ønsker å dele av vår kompetanse og håper at det i løpet av andre halvår kan være mulig å gjennomføre flere kundearrangementer. 

2020 har vært et jubileumsår for banken. Det er i år 20 år siden kontoret vårt på Årnes åpnet og 35 år siden kontoret vårt på Bjørkelangen åpnet. I tillegg var det medio juni ett år siden åpningen av Sørumsandkontoret vårt. I 2021 skal vi markere at det 175 år siden banken ble stiftet og vi håper det vil være mulig å gjennomføre jubileumsfeiringen slik vi har planlagt den. 

Videre utvikling i 2020

Bankens målsetning for andre halvår av 2020 er å følge markedet i vårt markedsområde. Vi skal fortsette å være en solid og god samarbeidspartner for våre person- og næringskunder. Mange kunder vil fremdeles trenge ekstra støtte fra oss i tiden som kommer, og vi skal strekke oss langt for å hjelpe kundene våre. Samfunnet har de siste ukene nærmet seg en normalsituasjon, men pandemien er ikke over. Vi må ta høyde for at det kan komme nye smitteutbrudd med påfølgende tiltak. 

Etter som samfunnet gradvis går tilbake til en normalsituasjon skal vi bidra til å stimulere til aktiviteter i lokalsamfunnet. Det er viktig for oss at de lokalsamfunnene vi er en del av er gode steder å bo og leve. Aurskog Sparebank skal finansiere boligdrømmer og næringsliv, gi god rådgivning for plassering av overskuddslikviditet og sørge for at våre kunder er riktig forsikret. Det er en grunnleggende del av bankens strategi å støtte lokalsamfunnet ved å gi gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål og bidra positivt til økt aktivitet og verdiskapning. 

Delårsregnskap 2. kvartal 2020