Hovedtrekk foreløpig årsregnskap 2020

Aurskog Sparebank oppnår et resultat etter skatt på 109,3 millioner mot 117,5 millioner i 2019. Banken oppnår en utlånsvekst på 2,7 % og en innskuddsvekst på 8,4 % siste år. Utlånsveksten er stigende siden sommeren.

Bankens kjerneinntekter har falt spesielt som følge av lavere margin i et marked med svært lav markedsrente. Inntektene er økende mot slutten av året. Utbytte- og verdipapirinntekter øker med 8,3 % fra 2019.

Aurskog Sparebank har over flere år vært en kostnadseffektiv bank. For 2020 utgjør bankens totale kostnader 0,87 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 0,88 %, selv om gjennomsnittlig antall årsverk i 2020 er ett årsverk høyere enn i 2019. 

Bankens tapskostnad øker med 7,2 millioner fra 2019, i hovedsak fordi banken har tatt en større uspesifisert tapsavsetning for å ta høyde for effekter av koronasituasjonen. 

Ved utgangen av året hadde banken en forretningskapital, inkludert lån i Eika Boligkreditt, på 13,621 milliarder, mot 12,874 milliarder ved utgangen av 2019. 

Aurskog Sparebank har god soliditet og likviditet. Det har gjort at vi har kommet oss trygt gjennom et krevende år. Kursen på bankens egenkapitalbevis, som er notert på Oslo Børs, har holdt seg godt gjennom året. Banken har ikke opplevd noen økning i mislighold som følge av koronasituasjonen i 2020. Tvert imot er misligholdet på et historisk lavt nivå. Misligholdte og tapsutsatte lån utgjør 0,3 % av brutto utlånsportefølje, samme nivå som ved utgangen av 2019.

2020 ble et annerledes år

Banken skal være konservativ og bygge sten på sten. Det er en strategi vi i 2020 virkelig har fått bevist at fungerer. I mars befant vi oss i en helt spesiell situasjon. Korona-viruset spredde seg med stor hastighet. I tråd med regjeringens smittevernråd, og for kundenes, og vår, trygghet besluttet vi for første gang i historien å stenge alle kontorene våre for fysiske besøk. Vi ble i stor grad digitaliserte over natten når vi måtte drive banken fra hjemmekontor. Selv om dørene våre var stengt i 7 uker gikk bankens drift som normalt – vi var til stede for kundene våre. Alle våre ansatte var på jobb og kundemøter ble tatt på telefon og Teams. Det var flott å se hvordan kundene tilpasset seg, og at vi fant løsninger som imøtekom kundenes behov.

Aurskog Sparebank er en solid og veldrevet bank med stor oppslutning i lokalsamfunnet, som finansierer lokale bedrifter som bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskapning i lokalsamfunnet. Aurskog Sparebank er den største Eika-banken på Romerike, en posisjon det vil kreve mye å opprettholde i tiden fremover. Vi må til enhver tid være bevisst våre verdier og jobbe godt sammen med kundene våre. 

Bankens kunder på Romerike har blitt ulikt rammet av pandemien. Romerike har vært den regionen med størst vekst de siste årene, både i befolkning og arbeidsplassutvikling. Flere prosjekter stoppet opp da smitteverntiltakene ble innført, men de aller fleste kom raskt i gang igjen. Myndighetenes raske annonsering av tiltak med lånegarantiordningen og kompensasjonsordningen for næringslivet samt permitteringsordningen for arbeidstakere var avgjørende for at usikkerheten ble mindre og at den økonomiske nedturen ikke ble verre. Boligmarkedet på Romerike hadde i 2020 en prisutvikling gjennom året på 8,3 % og gjennomsnittlig omsetningstid var 47 dager, mot 60 dager i resten av landet. Det er lokale forskjeller for de ulike kommunene på Romerike, men det har generelt vært en god prisutvikling i alle kommunene. 

Klimaendringer er en samfunnsutfordring og en trussel for finansiell stabilitet. Finansbransjen må spille en nøkkelrolle i den grønne omstillingen Norge og verden står overfor. I mai signerte derfor Aurskog Sparebank FNs prinsipper for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet. Ved å bli medlem av FNs klimainitiativ for finans og signere prinsippene, forplikter banken seg til å jobbe systematisk med bærekraft og bankens påvirkning på samfunnet. Banken tilbyr grønne næringslån, grønne boliglån og grønne billån, og våre fond investeres etter bærekraftige prinsipper. I høst ble alle bankens kontorer sertifiserte som Miljøfyrtårn og banken leverte sin aller første bærekraftsrapport.

Delårsrapport 4. kvartal 2020

Delårsrapporten i sin helhet kan leses her.

Eventuelle spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Evy Ann Hagen på telefon 906 74 709 eller til assisterende banksjef Andreas H. Glende på telefon 481 16 695.