Børsmelding 11. oktober: 

Kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen i Aurskog Sparebank, som ble vedtatt av representantskapet 5. september 2019, er nå registrert i Foretaksregisteret og følgelig gjennomført. 

Den nye vedtektsfestede eierandelskapitalen i Aurskog Sparebank er NOK 321 418 000 fordelt på 3 214 180 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme på valgmøter for egenkapitalbeviseierne.

De nye egenkapitalbevisene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil bli notert på Oslo Børs fra og med 11. oktober 2019. De nye egenkapitalbevisene vil bli overført til VPS-kontoene til de tegnere som har fått tildelt egenkapitalbevis på eller omkring 11. oktober 2019, forutsatt at de relevante tegnerne har betalt hele sitt tegningsbeløp. 

Børsmelding 1. oktober:

Endelig antall tegnede egenkapitalbevis ble 1 010 305. 833 333 egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen ble følgelig overtegnet med 21,2 prosent.

827 578 egenkapitalbevis, som utgjør 99,3 prosent av de tilbudte nye egenkapitalbevisene i fortrinnsrettsemisjonen, er tegnet ved utøvelse av tegningsretter.

Styret i Aurskog Sparebank har i dag foretatt tildelingen av egenkapitalbevisene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen. Tildelingen er gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 12. september 2019 ("Prospektet"). Det er ikke gjort noen tildeling til tegnere uten tegningsretter.

Det vil i dag gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 3. oktober 2019, jf. betalingsprosedyrer beskrevet i Prospektet.

De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen i fortrinnsrettsemisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Forutsatt rettidig betaling av det totale emisjonsprovenyet, forventes det at registrering i Foretaksregisteret vil skje omkring 18. oktober 2019.

De nye egenkapitalbevisene ventes samme dato å bli overført til VPS-kontoene til hver enkelt tegner og ventes også å bli notert på Oslo Børs på eller omkring denne datoen.

Den nye vedtektsfestede eierandelskapitalen i Aurskog Sparebank vil etter registreringen av kapitalforhøyelsen være NOK 321 418 000 fordelt på 3 214 180 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100.

DNB Markets er engasjert som Tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS som juridisk rådgiver for banken.

Kontaktperson i Aurskog Sparebank:
Odd Nordli, adm. Banksjef, +47 97 56 30 63

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.