I 2019 oppnår Aurskog Sparebank et resultat etter skatt på 117,5 millioner mot 93,6 millioner i 2018. Med dette leverer banken sitt beste resultat gjennom tidene. Banken oppnår en utlånsvekst på 5,9 % og en innskuddsvekst på 3,7 % siste år. 

Aurskog Sparebank har lagt bak seg sitt 174. år med gode resultater og god vekst. Banken skal være konservativ og bygge sten på sten, noe vi har klart nok et år. Aurskog Sparebank er den største Eika-banken på Romerike, en posisjon det vil kreve mye å opprettholde i tiden fremover. Vi må til enhver tid være bevisst våre verdier og jobbe godt sammen med kundene våre. 

Aurskog Sparebank er en solid og veldrevet bank med stor oppslutning i lokalsamfunnet, som finansierer lokale bedrifter som bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskapning i lokalsamfunnet. I kundetilfredshetsundersøkelsen som ble foretatt blant bankens personkunder i fjor, svarer kundene at de er svært fornøyde med kundeoppfølgingen og rådgivningen som de får av oss, og slik ønsker vi at det skal fortsette. 

Banken har over flere år hatt en meget gunstig kostnadsutvikling. For 2019 var bankens kostnadsprosent (kostnader / inntekter) på 38,3 % mot 42,8 % i 2018. Ved utgangen av året hadde banken en forretningskapital, inkludert lån i Eika Boligkreditt, på 12,874 milliarder, mot 12,142 milliarder ved utgangen av 2018. 

Bankens misligholdte og tapsutsatte lån ligger på et svært lavt nivå og utgjør 0,3 % av brutto utlånsportefølje mot 0,5 % i 2018. Bokførte tap ligger på tilsvarende lavt nivå og banken har i 2019 utgiftsført tap på 5,0 millioner. 

2019 var et innholdsrikt år for Aurskog Sparebank. Banken åpnet i juni sitt fjerde avdelingskontor, på Sørumsand. Kontoret er godt mottatt av lokalsamfunnet og har hatt en jevn og god vekst siden åpningen.  

I september gjennomførte banken en svært vellykket fortrinnsrettet emisjon på 100 millioner kroner. Banken har solide eiere som har stilt opp for banken ved flere emisjoner de siste årene, så også i fjor. Emisjonen ble betydelig overtegnet. 

En viktig del av sparebankkulturen er at en del av bankens overskudd skal komme lokalsamfunnet til gode, blant annet i form av gaver. Bankens overskudd skapes lokalt og vi skal bidra til at våre lokalsamfunn er gode steder å bo og leve. Aurskog Sparebank deler hvert år ut betydelige beløp gjennom sponsorater og gaver. Banken har vært spesielt opptatt av å støtte tiltak for barn og ungdom. I 2019 har banken delt ut gavemidler til over 150 ulike tiltak innenfor kultur, idrett, næringsutvikling, inkludering og miljøvern i lokalsamfunnet. 

Bærekraft har alltid vært viktig for Aurskog Sparebank. Likestilling, arbeid mot innovasjon og god infrastruktur, og samarbeid for å nå målene er eksempler på viktige verdier for vår bank. I 2019 opprettet vi et nytt produkt for næringskundene våre, grønt næringslån. Lånet er for kunder som har fokus på miljø og bærekraft, og som vurderer å utføre energibesparende tiltak eller å investere i ny miljøvennlig teknologi. I tillegg tilbyr vi grønne billån. I tiden fremover vil vi videreutvikle vårt arbeid med bærekraft.