Aurskog Sparebank leverer et solid resultat for 2017. Før beregnet skatt utgjør resultatet 116,9 mill.kr (109,1 mill ) og etter skatt 83,9 mill (81,4 mill). Dette gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 8,8 %.

Banken har en meget moderat kostnadsutvikling korrigert for engangseffekter og har ved årsslutt en kostnadsprosent på 44,9 %.

Bankens forretningskapital vokste med ca 1 mrd i 2017 og utgjør ved årsslutt 11,2 mrd, som en følge av god vekst både på utlån og innskudd.

Banken gjennomførte en fortrinnsrettet egenkapitalbevisemisjon i 1. kvartal 2017 og sammen med årets resultat framstår banken som meget solid med en samlet kapitaldekning på 20 % og en ren kjernekapitaldekning på 16,5 %.

Bankens tap er på et lavt nivå, det samme er summen av misligholdte og tapsutsatte lån.

Aurskog Sparebank er med resultat og utvikling i 2017 godt rustet i markedskampen.

Representantskapet vedtok utbytte på kr 10,- pr egenkapitalbevis.

I bankens årsrapport kan du lese regnskapet i sin helhet, se et sammendrag av hva banken har deltatt på/bidratt til i 2017, samt lese styrets beretning, banksjefens kommentar, og revisors beretning i tillegg til utbyttepolitikk og corporate governance.

Les hele årsrapporten her