Klikk her for online tegning og prospekt

Tidsplan

6. - 20. mars 2017    Tegningsperiode og handel i tegningsretter
23. mars 2017          Tegningsallokering                         
30. mars 2017          Registrering av emisjon i Foretaksregisteret
30. mars 2017          Notering og levering av egenkapitalbevis


Finanstilsynet vurderer løpende bankenes kapitalbehov. I den foreløpige tilbakemeldingen fra Finanstilsynet gis det uttrykk for at Aurskog Sparebank skal ha et samlet krav til ren kjernekapital på 14,9 prosent, kjernekapital på 16,4 prosent og kapitaldekning på 18,4 prosent (med utgangspunkt i balansen per 31.12.2016). Kravet trer i kraft i løpet av første halvår 2017. I tillegg vil kravet øke med ytterligere 0,5 prosentpoeng fra 31. desember 2017 (økt motsyklisk buffer). I lys av de økte kapitalkravene ønsker banken å gjennomføre en emisjon for å sikre bankens evne til å fortsette som en solid og selvstendig bank og samtidig være godt innenfor de nye kapitalkravene.

Etter anbefaling fra styret fattet forstanderskapet 28. februar 2017 vedtak om å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon på ca.NOK 80 millioner, ved utstedelse av 727 273 nye egenkapitalbevis, til tegningskurs NOK 110 per nye egenkapitalbevis.

Fortrinnsrettsemisjonen er på nærmere vilkår fullt garantert. Garantistene i fortrinnsrettsemisjonen er eksisterende, større egenkapitalbeviseiere og eksterne investorer. Nærmere sammensetning av garantikonsortiet samt garantistenes vilkår fremgår av prospektet (link i toppen av siden).


Spørsmål og svar om fortrinnsrettsemisjonen

1. Hva er en emisjon?

En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer eller egenkapitalbevis til de som allerede eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet fra før.

2. Hva er et egenkapitalbevis?

Et egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag har 35 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 19 børsnoterte. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at overskuddet fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital. (Kilde: Sparebankforeningen.)

3. Hva er en tegningsrett?

En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I emisjonen vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller ved å benytte VPS’ online tegningssystem.

4. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter?

Alle egenkapitalbeviseiere i Aurskog Sparebank per utløpet av 28. februar 2017, som var registrert som dette i VPS per utløpet av 2. mars 2017, tildeles automatisk tegningsretter. For egenkapitalbevis i Aurskog Sparebank kjøpt over børs med standard oppgjørsperiode i VPS innebærer dette at egenkapitalbevis som er ervervet 28. februar 2017 eller tidligere, gir rett til å få tildelt tegningsretter, mens egenkapitalbevis som er ervervet 1. mars 2017 eller senere ikke gir rett til å få tildelt tegningsretter. Du får tildelt 0,4398 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du var registrert som eier av i VPS per utløpet av 2. mars 2017 (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett). Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 6. mars 2017 klokken 09:00 norsk tid til 20. mars 2017 klokken 16:30 norsk tid. Én tegningsrett gir deg rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis i Aurskog Sparebank.

5. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en tegningsblankett eller benytte VPS’ online tegningssystem som er tilgjengelig for norske statsborgere, slik at tegningen mottas av DNB Markets innen 20. mars 2017 klokken 16:30 norsk tid.

6. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen?

Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 20. mars 2017 klokken 16:30 norsk tid. Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis eller solgt tegningsrettene dine innen 20. mars 2017 klokken 16:30 norsk tid, vil tegningsrettene bortfalle og dermed bli verdiløse.

7. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?

Fra 6. mars 2017 klokken 09:00 norsk tid til 20. mars 2017 klokken 16:30 norsk tid vil tegningsrettene være omsettelige og notert på Oslo Børs under ticker "AURG T". Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte DNB Markets (telefon: 08940) eller et annet verdipapirforetak. Det er viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til tegning eller selges innen 20. mars 2017 klokken 16:30 norsk tid for at tegningsrettene ikke skal bortfalle og dermed bli verdiløse.

8. Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto omkring 6. mars 2017. Tegningsperioden er fra 6. mars 2017 klokken 09:00 til 20. mars 2017 klokken 16:30 norsk tid.

9. Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett til DNB Markets eller du kan tegne nye egenkapitalbevis online ved å gå inn på nettsidene til Aurskog Sparebank og finne link videre til DNB Markets her, som vil bringe tegneren videre til VPS’ online tegningssystem. Tegning online er imidlertid kun tilgjengelig for personer bosatt i Norge som her et norsk personnummer. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett.

10. Kan jeg tegne meg for flere egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til?

Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 20. mars 2017 klokken 16:30 norsk tid.

11. Kan jeg tegne meg for færre egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til?

Ja, det er fullt mulig. Ettersom tegningsrettene normalt har en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet bør du selge de tegningsrettene du ikke benytter innen 20. mars 2017 klokken 16:30 norsk tid.

12. Hvordan betaler jeg for de nye egenkapitalbevisene?

Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom tegning på internett gir hver tegner av nye egenkapitalbevis i emisjonen DNB Markets en ugjenkallelig fullmakt til å debitere en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli debitert rundt 28. mars 2017. Hver tegner er ansvarlig for at det er dekning på bankkontoen på datoen for trekk, som ytterligere beskrevet i prospektet.

13. Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn?

Nei, tegningen er bindende når den er mottatt av DNB Markets.

14. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i Aurskog Sparebank?

En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i Aurskog Sparebank er inntatt i prospektet.

15. Hvordan kan jeg få vite mer om emisjonen?

Prospektet gir utfyllende informasjon om emisjonen og inneholder også en tegningsblankett. Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelig på nettsidene til Aurskog Sparebank og DNB Markets her. Prospekt og tegningsblankett kan også bestilles hos DNB Markets (telefon +47 23 26 81 01).