Hopp til innholdet
Bærekraftsansvarlig Helene Enger Skjønnhaug og administrerende banksjef Evy Ann Hagen etter å ha signert FN prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet i mai 2020.
Bærekraft

Våre medlemskap i og forpliktelser overfor FN

I mai 2020 signerte vi FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og ble med det medlem i FNs klimainitiativ for finans. I juni 2023 ble vi også medlem i FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. 

Verden står overfor store klima-, miljø- og sosiale utfordringer. Selv om mange av utfordringene er globale, krever de også lokale løsninger. Vi er først og fremst en lokal aktør på Østlandet og som følge av det er vårt hovedfokus på bærekraftig vekst og utvikling i de lokalsamfunnene banken er en del av. Selv om vi er lokalt forankret, må vi også ta globale hensyn i vår virksomhet.

Banken skal opptre ansvarlig og i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper for samfunnsansvar og bærekraft. Derfor har banken blant annet signert FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og blitt medlem av FNs bedriftsinitiativ for bærekraft. Ved å signere FNs prinsipper har vi forpliktet oss til å samkjøre vår virksomhet med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.

FNs klimainitiativ for finans og prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet

I mai 2020 ble banken anerkjent som medlem av FNs klimainitiativ for finans og vi signerte med det prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet, noe som var en stor milepæl for bankens bærekraftsarbeid. Mange av bankens kunder, spesielt de unge, så vel som eiere, investorer og ansatte er opptatt av bærekraft, og vi opplever at det ble positivt oppfattet at banken valgte å signere prinsippene. Gjennom FN er vi del av et globalt nettverk med over 200 internasjonale banker, hvorav 20 andre norske banker (tall fra juni 2024).

Ved å signere prinsippene forplikter banken til å gjennomføre en grundig analyse av hvordan vår virksomhet påvirker omgivelsene rundt oss. Banken skal jobbe systematisk med bærekraft gjennom blant annet produkter og tjenester til privatpersoner og næringsliv, så vel som aktiviteter vi støtter opp under i lokalsamfunnet. 

De seks prinsippene står for: 

Tilpasning 
Tilpasse forretningsstrategien slik at den er i samsvar med enkeltmenneskersbehov og samfunnets overordnete mål, slik det kommer til uttrykk i FNs mål for bærekraftig utvikling, Parisavtalen og i relevante nasjonale rammeverk.

Påvirkning og målsetting:
Kontinuerlig øke vår positive påvirkning og redusere vår negative påvirkning på mennesker, klima og miljø som følge av aktiviteter, produkter og tjenester. Sette og publisere konkrete mål på de områdene som har størst positiv og negativ effekt.

Kunder:
Jobbe proaktivt og oppmuntre til bærekraftig virksomhet og muliggjøre aktiviteter som skaper velstand både for nåværende og fremtidige generasjoner.

Interessenter:
Proaktivt samarbeide med interessenter for å nå samfunnets overordnete mål.

Styring og kultur:
For å nå målene for ansvarlig og bærekraftig bankvirksomhet, må banken implementere effektive styringsverktøy og en kultur for bærekraftig virksomhet.

Åpenhet og ansvarlighet:
Med jevne mellomrom gjennomgå vår individuelle og kollektive implementering av prinsippene, og være åpne om og ta ansvar for vår positive og negative påvirkning på samfunnets overordnete mål.

UN Global Compact - FNs bedriftsinitiativ for bærekraft

UN Global Compact er et spesielt initiativ fra FNs generalsekretær hvor virksomheter overalt i verden oppfordres til å tilpasse sin drift og strategier til ti universielt aksepterte prinsipper innenfor menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon, og å handle til støtte for FNs mål. Organisasjonen tilbyr medlemsbedriftene kurs og kompetanseutviklende arrangementer både lokalt, nasjonalt og globalt. Bedriftene får også tilgang til konkrete verktøy og ressurser for å styrke sitt bærekraftsarbeid, uavhengig av bransje, størrelse eller lokasjon. UN Global Compact Norge fungerer som en pådriver for bærekraftig omstilling av næringslivet i Norge. 

Alle medlemsbedriftene forplikter seg til å følge 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv. Medlemmene må levere årlige bærekraftsrapporter der de svarer på hvordan deres arbeid med bærekraftsmålene og prinsippene har utviklet seg det siste året.

De ti prinsippene til UN Global Compact: 

Menneskerettigheter
Prinsipp 1: Virksomheter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

Arbeid
Prinsipp 3: Virksomheter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og
Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid, og
Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og
Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Miljø
Prinsipp 7: Virksomheter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og
Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

Antikorrupsjon
Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.