Hopp til innholdet
Foto: Heidi Marie Gøperød
Bærekraft

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn

I oktober 2020 ble for første gang kontorene våre sertifisert som Miljøfyrtårn. Sertifiseringen forplikter oss til å jobbe godt med ulike miljø- og bærekraftshensyn i egen drift samt sette tydelig retning for arbeidet  med bærekraft sammen med kunder og lokalsamfunn.  

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner innen næringsliv og offentlig forvaltning. Med Miljøfyrtårn får virksomhetene et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem som skal hjelpe med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og bidra til å øke konkurransekraften.

For å bli miljøsertifisert må det gjennomføres en miljøkartlegging av hele virksomheten. Kartleggingen består av generelle kriterier som gjelder for alle virksomheter samt bransjespesifikke kriterier. Her stilles det krav innen blant annet arbeidsmiljø, avfallshåndtering, transport, energibruk, innkjøp samt etikk og samfunnsansvar. Resultatene fra kartleggingen er med på å danne grunnlaget for å sette mål og iverksette tiltak. En godkjent Miljøfyrtårn-konsulent veileder underveis i prosessen før en Miljøfyrtårn-sertifisør gjennomgår alle kriteriene og godkjenner virksomheten. 

Det er også en tydelig kobling mellom kriteriene virksomhetene sertifiseres etter og flere av FNs bærekraftsmål. 10 av kriteriene er relevante for bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, som også er et av målene banken har valgt ut som et av de prioriterte målene for banken. 16 kriterier kan knyttes til 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Resterende kriterier bidrar til 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 15: Livet på land og 17: Samarbeid for å nå målene. 

Vi må vise at vi tar bærekraftshensyn i vår egen drift 

Som bank stiller vi stadig strengere krav til at kunder og samarbeidspartnere tar bærekraftshensyn i sin virksomhet. Vi ønsker å vise at vi ikke bare stiller krav til andre, men at også vi har fokus på bærekraft i vår egen drift. Å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, og bli resertifisert i 2023, er derfor viktig for oss. Sertifiseringen har gitt oss nyttige verktøy for å styre intern måloppnåelse som årlig rapporteres i bærekraftsrapporten vår.