Hopp til innholdet
Foto: Heidi Marie Gøperød
Bærekraft

De prioriterte bærekraftsmålene for vår virksomhet

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Som bank har vi påvirkning på de fleste av FNs bærekraftsmål. De målene vi har plukket ut som de mest relevante for vår virksomhet er mål nummer 4, 5, 8 og 11; god utdanning, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og bærekraftige byer og samfunn.

Målene ble vedtatt av FNs medlemsland i 2015. Bærekraftsmålene består av 17 mål, og 169 delmål. Målene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Målene gjelder for alle land, og for måloppnåelse kreves felles innsats fra myndigheter, næringsliv, sivilsamfunn og akademia. Som bank har vi påvirkning på de fleste av FNs bærekraftsmål. 

Sammen med andre vestlige land skårer Norge godt på de fleste av de globale indikatorene for bærekraftig utvikling. Norge er et velordnet samfunn med høyt inntektsnivå, gode offentlige tjenester og små forskjeller mellom folk. Vi skårer dårligere på bærekraftsmålene om klimautslipp og ressursbruk. Selv om Norge har satt seg høye mål for reduksjon i klimagassutslipp for de kommende årene, gjenstår det mye arbeid før bærekraftsmålene er nådd, om de noen gang blir det fullt ut. Skal vi nå disse målene globalt vil det kreve utstrakt nasjonalt og globalt samarbeid, som vi alle må bidra til.  

Gjennom interne arbeidssamlinger med alle ansatte og gode diskusjoner i ledelsen har banken valgt ut fire av FNs bærekraftsmål som de mest relevante målene for vår virksomhet. Målene som er valgt ut er nummer 4, 5, 8 og 11; god utdanning, likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomisk vekst, og bærekraftige byer og samfunn. I tillegg ser vi på tre av de andre bærekraftsmålene som spesielt viktige for bankens arbeid. Mål 3, 13 og 17; god helse, stoppe klimaendringene og samarbeid for å nå målene.

Dele kompetanse med lokalsamfunnet

Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. 

God utdanning gir selvstendighet og mulighet for å forsørge seg selv, og er et kraftfullt verktøy for sosial mobilitet og utjevning. Norge har et høyt utdanningsnivå. De aller fleste barn i Norge fullfører tiårig obligatorisk grunnskole og går direkte til videregående opplæring. Frafallet i videregående er imidlertid relativt høyt, særlig blant gutter. 
Banken er en kompetansebedrift og bankens medarbeidere har mye kunnskap som er relevant for kunder og lokalsamfunn. Vi har mye spesialkompetanse som mange andre i lokalsamfunnet ikke nødvendigvis har. Derfor er en viktig del av vårt samfunnsansvar å dele kompetanse med lokalsamfunnet. Det gjør vi blant annet ved å besøke skoler, arrangere temakvelder, dele innlegg på nett, og delta i ulike forum. 

Likestilling mellom kjønnene

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

I Norge har vi hatt god likestilling i arbeidslivet i mange år, men arbeidet for likestilling og mangfold er et viktig, kontinuerlig arbeid. Solberg-regjeringen la i september 2021 frem en viktig strategi for et mer likestilt utdannings- og arbeidsmarked. I strategien blir det pekt på flere områder hvor det er et særlig behov for mer kjønnsbalanse. Vi har blant annet behov for flere kvinner i yrker innenfor teknologi, gründerskap og vi trenger flere kvinnelige ledere. I finansnæringen er det tradisjonelt sett stor andel kvinner, men vi har behov for flere kvinner inn i teknologiyrkene i finansnæringen også. 

Likestilling og mangfold er viktig for Aurskog Sparebank. Ledelsen arbeider kontinuerlig med å forbedre likestillingen mellom kjønnene i egen virksomhet. Målsettingen er full likestilling der dette er praktisk mulig. Vi skal i tillegg arbeide for å ha en organisasjon som speiler mangfoldet i lokalsamfunnene våre. I tillegg er det viktig å fremme likestilling og mangfold overfor kunder og samarbeidspartnere. Vi opplever fremdeles at det på mange konferanser, i generalforsamlinger og innstillinger til nye styresammensetninger ikke fokuseres nok på kvinneandel eller mangfold. Vi anser det som et viktig arbeid å fremsnakke andre kvinner og i enhver sammenheng oppfordre til økt likestilling samt økt andel mangfold.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst i lokalsamfunnet 

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

Gjennom de siste tiårene har Norge hatt høyere økonomisk vekst og lavere ledighet enn de fleste andre industriland. Gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet, et fleksibelt arbeidsmarked og balansert samarbeid mellom arbeidslivets parter har understøttet denne utviklingen. Tilgang til kapital og velfungerende kapitalmarkeder er en forutsetning for vekst, omstilling og innovasjon. I Norge fungerer kapitalmarkedene i hovedsak godt, og finansforetakene er solide og likvide. Fremveksten av sirkulærøkonomi har tiltatt de siste årene. En sirkulær økonomi er viktig for å bidra til å beskytte miljøet, redusere klimagassutslipp og sikre bærekraftig produksjon. 

Sparebanken er en viktig brikke i lokalsamfunnet. Banken finansierer boligdrømmer og næringsliv, trygger sparepenger, forsikrer hus og hjem og tilbyr betalingstjenester. Banken skal i tillegg stimulere til bruk av bank- og forsikringstjenester for alle. Aurskog Sparebank har god soliditet og likviditet og bankens egenkapitalbevis holder seg stabilt godt på Oslo Børs.  

Bærekraftige lokalsamfunn

Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. 

I Norge har de fleste tilgang til tilfredsstillende boliger, godt drikkevann, velfungerende avløp, offentlig transport og pålitelig energiforsyning. Norge har relativt lav kriminalitet og er gjennomgående et trygt samfunn. Regjeringen har som mål å videreutvikle attraktive, levende og inkluderende byer og lokalsamfunn som fremmer livskvalitet og verdiskapning. Aurskog Sparebank er opptatt av at våre lokalsamfunn skal være gode steder å vokse opp, bo og leve. Banken ønsker å bidra til gode og sunne oppvekstsvilkår for barn og ungdom. 

Et viktig tiltak for å sikre gradvis utjevning av forskjeller er å stimulere til at flere kan eie sin egen bolig. Mer enn 80 % av Norges befolkning bor i boliger de selv eier, og de aller fleste bor godt og trygt. Gjennom et godt tilbud om boliglån, også førstehjemslån til unge boligkjøpere, bidrar banken til at de som har økonomiske forutsetninger til å ta opp boliglån har mulighet til det.  

Mer om bankens arbeid med FNs bærekraftsmål kan leses i bankens årlige bærekraftsrapporter.